Disclaimer

De Woljutter (Kamer van Koophandel: 62807919) verleent u hierbij toegang tot
dewoljutter.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
De Woljutter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
De Woljutter spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van De Woljutter.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met De Woljutter. Voor op de Website opgenomen
hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Woljutter nimmer aansprakelijkheid
aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Woljutter.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van De Woljutter, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.